ชมรมศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ มูลนิธิกิจกรุณา
  2. เพื่อสืบสานความสัมพันธ์สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าของงานพันธกิจในมูลนิธิกิจกรุณา
  3. เพื่อรักษาและเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเจ้า และชื่อเสียง,เกียรติภูมิของมูลนิธิกิจกรุณาสืบไป
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะฯ
  5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมูลนิธิกิจกรุณา ให้การดำเนินพันธกิจรับใช้พระเจ้าเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  6. การดำเนินการใดๆของชมรมศิษย์เก่า จะกระทำโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจการรับใช้พระเจ้า

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนศิษย์เก่าให้รู้จักบทบาทหน้าที่ ในการทำพันธกิจงานรับใช้พระเจ้า
  2. ส่งสริมสนับสนุนงานรับใช้ของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าทุกๆท่าน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจงานรับใช้และกิจกรรมทุกๆด้านของมูลนิธิกิจกรุณา
  4. มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความความสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาด้านฝ่ายจิตวิญญาณ