ประวัติมูลนิธิ

ประวัติมูลนิธิกิจกรุณา

         ในเดือนมกราคม ปี คศ. 2003 Dr.Peter Geoffrey Atklnson and Patricia Anne Atklnson ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งสองท่านจะเข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทยนั้น ตอนที่ท่านทั้งสองอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ท่านได้อ่านนิตยสาร(Magazine) เกี่ยวกับคนที่ประสบปัญหาจากภัยสงครามในประเทศพม่า,มีผู้คนมากมายที่ถูกทำร้าย,ได้รับความทุกข์ทรมาน. ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทั้งสองท่านมีภาระใจที่จะมาช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าที่มาพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย, ท่านทั้งสองได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเพื่อนๆของท่าน,และท่านได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมไปถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆ หลังจากนั้นท่านได้มีโอกาสได้เจอกับผู้นำ (TKBC) Thailand Karen Baptist Convention และทางผู้นำ TKBC ได้แนะนำให้ Dr.Peter Geoffrey Atklnson เกี่ยวกับโรงพยาบาลแม่สะเรียงคริสเตียน ที่กำลังว่าง เนื่องจากขาดบุคลากรทางการแพทย์และอื่นๆอีกมากมาย, แล้วได้ถูกปิดลงไป สถานที่แห่งนั้นจึงว่าง แล้ว Dr.Peter Geoffrey Atklnson ได้เสนอให้มีการเรียนการสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์, หลังจากการเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้วนั้น ท่านจึงได้ก่อตั้ง ( Chrestos Mission ) ขั้นมา ในต้นปี คศ. 2004 และได้มีการแบ่งงานออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ 1. ด้านการศึกษา  2.ด้านการสงเคราะห์ 3.ด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์ และ หลังจากนั้นก็ได้มีการเพิ่มเติมงานต่างๆในภายหลัง อาทิ เช่น การจัดทำหนังสือพระคัมภีร์ไทย-อังกฤษ,การทำสื่อ Videos ต่างๆ,การประกาศผ่านสื่อ Radio, เป็นต้น

        และต่อมาในวันที่ 1 เดือน กรกฏาคม ปี คศ. 2004 ได้มีการตั้งชื่อเป็น Chrestos Christian Education Centre ( CCEC ). และได้มีการย้ายสถานที่จากโรงพยาบาลคริสเตียนแม่สะเรียง(เก่า) มาซื้อที่และสร้างอาคารเรียน  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 263/3 หมู่ 1 บ้านทุ่งแล้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในตอนนั้น มีนักศึกษาจำนวน 14 คน, เป็น ชาย7คน และหญิง 7 คน, ซึ่งในตอนแรกนั้นจะให้มีการศึกษาแค่ปีเดียว แต่ทางผู้นำ TKBC เห็นว่าน่าจะให้มีการเรียน ปี2 ปี3 และปี4 นั่นเอง, ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

      ในเดือน เมษายน ปี คศ.2008 Dr.Peter Geoffrey Atklnson ได้ก่อตั้งบ้านพักสันติสุข โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กนักเรียนชายที่เป็นเด็กกำพร้าได้มาพักอาศัยในบ้านพักและได้มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งตั้งชื่อบ้านพักแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า ( Peace and Joy of House ).

       เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม ปี ค.ศ.2004 หน่วยงานองค์กรได้มีการ จดทะเบียนก่อตั้งเป็น มูลนิธิกิจกรุณา (Chrestos Mission Foundation) เลขที่ใบอนุญาต ที่ ต.162/2547 ที่ตั้งสำนักงานครั้งแรก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 36/3 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลช้างเผือก   อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายอิสระ  แดงเรือง  เป็นประธานผู้จัดทำข้อบังคับ  และผู้เสนอขอใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ  ต่อมาในวันที่ 30 กรกฏาคม คศ.2004  มูลนิธิกิจกรุณา ได้ย้ายสำนักงานจากจังหวัดเชียงใหม่  มาตั้งสำนักงานมูลนิธิกิจกรุณา ณ. เลขที่ 263/3 หมู่1 ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งนี้ทาง มูลนิธิกิจกรุณา (Chrestos Mission Foundation) ได้มีการดำเนินพันธกิจตามวัตถุประสงค์ที่ Dr.Peter Geoffrey Atklnson และคณะกรรมการได้วางเอาไว้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน.