วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอบรมแก่เด็กเยาวชน  หรือประชาชนให้มีความรู้ควบคู่กับด้านจริยธรรม
2.เพื่อให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและขัดสน
3.เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำของสังคมและร่วมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
4.เพื่อช่วยส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวรรณคดีและประวัติศาสตร์
5.เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนที่ด้วยโอกาสด้านสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่
6.เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทั้งในประเทศ  และต่างประเทศเพื่อสาธารณประโยชน์
7.ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้นำในสังคมด้านฝ่ายจิตวิญญาณ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และวิชาเสริมต่างๆ
2.ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการรับใช้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
3.ให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่าย เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
5.มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในมูลนิธิกิจกรุณาได้รับการพัฒนาด้านฝ่ายจิตวิญญาณ