ความร่วมมือองค์กร

มูลนิธิกิจกรุณาเป็นมูลนิธิที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ตามเลขที่ใบอนุฐาตที่ ต.๑๖๒/๒๕๔๗  ดังนั้นจึงได้มีความร่วมมือระหว่างองค์กรหลายองค์กรด้วยกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

ผู้ให้การสนับสนุนองค์กร

ผู้ให้การสนับสนุนหลัก

ผู้ให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ

เสียงจากใจผู้ให้