เบอร์โทร

053-683 178

อีเมล

chrestos002@gmail.com

ที่ตั้งสำนักงาน

263 / 3 หมู่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิกิจกรุณา

มูลนิธิกิจกรุณา มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอบรมแก่เด็ก  เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ควบคู่กับด้านจริยธรรม  ให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสและขัดสน  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทั้งในประเทศ  และต่างประเทศเพื่อสาธารณประโยชน์

เสริมสร้างเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้นำในสังคมด้านฝ่ายจิตวิญญาณ

มูลนิธิกิจกรุณา เป็นมูลนิธิการกุศล ประเภทให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาด้านจริยธรรมและประกอบอาชีพให้กับเยาวชนที่เข้ามาอบรมศึกษาในมูลนิธิแห่งนี้ ตามข้อพระคัมภีร์  มัทธิว 28:19