กิจกรรมหลัก 4 ด้านของมูลนิธิ

กิจกรรมหลัก 4 ด้านของมูลนิธิ

กิจกรรมของมูลนิธิ  มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาด้านจริยธรรมและประกอบอาชีพ

อีกทั้งยังให้การช่วยเหลือผู้รับใช้พระเจ้าและสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยต่างๆ หรือผู้ที่ยากไร้ขัดสนตามกรณี

กิจกรรมด้านการศึกษา ( Bible School )

กิจกรรมด้านการศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการออกเยี่ยมเยียน

กิจกรรมด้านการช่วยเหลือต่างๆ ( Relief )

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือแก่เด็กและประชาชน

กิจกรรมด้านบ้านพักสันติสุข ( Orphanage )

บ้านพักสันติสุข ให้การช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าและยากจน

กิจกรรมด้าน สื่อและประชาสัมพันธ์ ( Media )

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ดนตรี การแสดง และทีมประกาศ