จากใจผู้อำนวยการ

มูลนิธิกิจกรุณา เป็นมูลนิธิการกุศล ประเภทให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาด้านจริยธรรมและประกอบอาชีพให้กับเยาวชนที่เข้ามาอบรมศึกษาในมูลนิธิแห่งนี้ ตามข้อพระคัมภีร์ ( มัทธิว 28:19 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ) จุดประสงค์ที่สำคัญคือเมื่อเยาวชนที่เข้ามารับการศึกษาอบรมจากทางมูลนิธิ หลังจากจบหลักสูตรแล้วสามารถเป็นผู้นำ ในการช่วยเหลือญาตพี่น้องและบุคคลทั่วไป ทั้งทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณและการประกอบอาชีพในสังคมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างผู้นำในด้านฝ่ายจิตวิญญาณนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพราะจิตวิญญาณเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ถ้ามีการสร้างให้เกิดผลดีชีวิตก็จะเกิดผลดี โดยการทรงนำของพระเจ้า

มูลนิธิกิจกรุณาจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด โดยอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้า และต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุนมูลนิธิกิจกรุณาทุกๆฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการมูลนิธิกิจกรุณาที่ประเทศอังกฤษ,คณะกรรมการอำนวยการในประเทศไทย และผู้มีส่วนในการถวายทั้งในประเทศและต่างๆประเทศ ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิกิจกรุณาเสมอมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรผู้ที่มีส่วนในพันธกิจนี้ทุกๆคนตลอดไป

ด้วยความเคารพ

นายวิทยา  วนาสถิตย์
ผู้อำนวยการมูลนิธิกิจกรุณา