เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิกิจกรุณา

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมอิสระ (Free Form) โดยมีชื่อมูลนิธิเป็นภาษาไทยว่า มูลนิธิกิจกรุณา  วางเป็นครึ่งวงกลมอยู่ด้านบน  และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า  CHRESTOS  MISSION  FOUNDATION  วางเป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่ด้านล่างประกอบกันเป็นวงกลม  และภายในชื่อมูลนิธิมีสัญลักษณ์เป็นตัวหนังสือและรวงข้าวมีความหมายดังนี้

หนังสือ หมายถึง  อุปกรณ์ที่มีเพื่อเป็นแสงสว่างนำพาความรอบรู้ การศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต  ซึ่งเป็นเป้าหมายของมูลนิธิที่มุ่งส่งเสริม

รวงข้าว หมายถึง  อาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย  เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้แข็งแรง  ซึ่งคือกิจการที่มูลนิธิมุ่งจะให้นำความสมบูรณ์ต่อชุมชนและสังคม

กิจกรรมหลัก 4 ด้านของมูลนิธิ

กิจกรรมของมูลนิธิ  มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาด้านจริยธรรมและประกอบอาชีพ

อีกทั้งยังให้การช่วยเหลือผู้รับใช้พระเจ้าและสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยต่างๆ หรือผู้ที่ยากไร้ขัดสนตามกรณี

กิจกรรมด้านการศึกษา ( Bible School )

กิจกรรมด้านการศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการออกเยี่ยมเยียน

กิจกรรมด้านการช่วยเหลือต่างๆ ( Relief )

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือแก่เด็กและประชาชน

กิจกรรมด้านบ้านพักสันติสุข ( Orphanage )

บ้านพักสันติสุข ให้การช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าและยากจน

กิจกรรมด้าน สื่อและประชาสัมพันธ์ ( Media )

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ดนตรี การแสดง และทีมประกาศ

จากใจผู้อำนวยการ

มูลนิธิกิจกรุณา เป็นมูลนิธิการกุศล ประเภทให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาด้านจริยธรรมและประกอบอาชีพให้กับเยาวชนที่เข้ามาอบรมศึกษาในมูลนิธิแห่งนี้