กิจกรรมด้านการศึกษา

กิจกรรมด้านการศึกษา ( Bible School )

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนในพระคัมภีร์

เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคริสเตียน และเรื่องราวที่สำคัญต่างๆในพระคัมภีร์

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี และเพลงประสานเสียง

เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีการร้องเพลง เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถในงานรับใช้พระเจ้า และการสอนร้องเพลงประสานเสียง นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวโน๊ต เป็นต้น

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เป็นการศึกษาเรียนรู้ที่เสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการทำพันธกิจรับใช้ในภายภาคหน้า

การเรียนภาษาอังกฤษ

เป็นการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า,พระคัมภีร์ และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในเบื้องต้นได้

การเรียนรู้ด้านการเกษตร

เป็นการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า,พระคัมภีร์ และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในเบื้องต้นได้

การฝึกปฎิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

นักศึกษาชั้นปีที่4 จะได้มีโอกาสลงปฎิบัติงานภาคสนามตามคริสตจักร หรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ

การออกไปเยี่ยมเยือนสมาชิกคริสตจักรต่างๆ

นักศึกษาชั้นปีที่4 จะได้มีโอกาสลงปฎิบัติงานภาคสนามตามคริสตจักร หรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบ