กิจกรรมด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมด้าน สื่อและประชาสัมพันธ์ ( Media )

อาคารสื่อและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์

เป็นการประชาสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับมูลนิธิ และประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า ผ่านทางสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งพร้าว , และสถานีวิทยุสามหมอกเรดีโด  ค่ายเทพสิงห์

กิจกรรมด้านดนตรี

ทางมูลนิธิมีห้องอัดเสียง,เรียบเรียงเสียงดนตรี,จัดทำบทเพลง เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านทางเสียงเพลง

กิจกรรมการแสดงละครสั้น

เป็นกิจกรรมที่พัฒนาและเสริมสร้างให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออก   และใช้ความสามารถทางการแสดงในการประกาศข่าวประเสริฐ

กิจกรรมออกทีมประกาศ

การออกทีมประกาศโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการประกาศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนได้สนใจ และได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น