กิจกรรมด้านบ้านพักสันติสุข

กิจกรรมด้านบ้านพักสันติสุข ( Orphanage )

ให้การสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้า โดยจะช่วยในเรื่องของค่าตอบแทน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำพันธกิจงานรับใช้พระเจ้า

กิจกรรมด้านการศึกษา

ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับทางโรงเรียน สนับสนุนส่งเสริมด้านอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

กิจกรรมด้านสุขภาพ

ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬา,การตรวจสุขภาพ,การออกกำลังกาย

ด้านจิตวิญญาณ

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรวีศึกษา,ได้ร่วมสรรเสริญนมัสการพระเจ้า เพื่อการพัฒนาส่งเสริมด้านจิตวิญญาณ

กิจกรรมด้านการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผัก,เลี้ยงเป็ด เป็นการฝึกฝนให้เด็กที่มาพักอาศัยอยู่ในบ้านพักสันติสุขได้เรียนรู้การทำเกษตร เพื่อสามรถนำความรู้ไปเลี้ยงชีพในภายภาคหน้าได้